ഇത് ശബ്ദബ്ലോഗം

ഈയുള്ളവൻ അവർകളുടെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാ‍നവികം 1 ആണ്. ഈ ബ്ലോഗിൽ ചില ശബ്ദപരീക്ഷണങ്ങണാണ് ; അപശബ്ദങ്ങളേ !

Monday, October 18, 2010

ഭ്രാന്തി

ഒരു കവിത പറയുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കാൻ അഡോബ് ഫ്ലാഷ് പ്ലേയർ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണം.BHRANTHI | Upload Music