ഇത് ശബ്ദബ്ലോഗം

ഈയുള്ളവൻ അവർകളുടെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാ‍നവികം 1 ആണ്. ഈ ബ്ലോഗിൽ ചില ശബ്ദപരീക്ഷണങ്ങണാണ് ; അപശബ്ദങ്ങളേ !

Monday, March 29, 2010

ചൊല്ലക്കം

ചൊല്ലക്കം

കവിത പറയുന്ന ഇടം

No comments: